Sterylizacja medyczna

Technik sterylizacji medycznej

Bezpłatna nauka odbywa się w trybie zaocznym co druga sobota i niedziela w godzinach 9.00 – max 18.00.

Technik sterylizacji medycznej to stosunkowo nowy zawód medyczny. Powstał on na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Do najważniejszych celów pracy technika sterylizacji medycznej zaliczymy zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. 

W medycynie do diagnozowania i leczenia zabiegi naruszające ciągłość tkanek przeprowadzane są nie tylko w zakładach ochrony zdrowia , ale też w prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych czy studiach tatuażu. 

Zgodnie z przyjętymi standardami wszystkie narzędzia naruszające ciągłość tkanek muszą być poddane procesowi dekontaminacji i osiągnąć odpowiednią czystość mikrobiologiczną.

Technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do samodzielnego wykonywania procesu dekontaminacji czyli wieloetapowego przygotowania sprzętu, którego efektem jest wyrób sterylny.

Przedmioty nauczania

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy sterylizacji medycznej
 • Dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
 • Wykonywanie mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych
 • Wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych

Egzaminy kwalifikacyjne

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych, egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Aby uzyskać DYPLOM z tytułem  „technika sterylizacji medycznej” należy zdać oba w/w egzaminy, które składają się z części pisemnej oraz praktycznej. Absolwenci naszej Szkoły otrzymują dyplom w języku polskim oraz suplement Europass w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje w tym zawodzie.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • Gabinetach stomatologicznych,
 • Sterylizatorniach centralnych
 • Pracowniach endoskopowych
 • Szpitalach
 • Gabinetach mikrobiologicznych
 • Gabinetach kosmetycznych

Kwalifikacje:

Po zakończeniu nauki Technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
 • przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji  i sterylizacji;
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Galeria